EE | EN

Kasutustingimused

Kasutustingimused

Kindlustusmaakleri teenuste kasutamisel või nendele ligipääsemisel nõustud Sa käesolevate tingimustega, vastavalt nende viimasele uuendatud versioonile.

Mõisted

Veebileht – veebiaadressil kaitse.ee ja selle alamdomeenidel asuvad veebilehed.
Kindlustusmaakler – kindlustusmaaklerettevõtte UADBB Aon Baltic Eesti filiaal, registrikoodiga 11915671.
Teenus – kindlustusmaakleri teenus (kindlustustoodetele hinnapakkumuste küsimine ja vastu võtmine, maakler- ja kindlustuslepingu sõlmimine, nõu saamine kindlustusalastes küsimustes).

Autoriõigus

Kogu Veebilehel avaldatu (sh kõik tekstid, internetilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid) autoriõigused kuuluvad täies ulatuses Kindlustusmaaklerile. Veebilehel asuva informatsiooni kasutamine on lubatud üksnes Kindlustusmaakleri nõusolekul, v.a kui seadus otseselt lubab kasutada vastavat informatsiooni ilma autori nõusolekuta. Informatsiooni kasutamisel tuleb viidata igakordselt teabe allikale. Kasutatavat informatsiooni ei tohi moonutada.

Veebilehe teenused ja nende tellimine

Teenus on suunatud vähemalt 18-aastastele seaduslikult pädevatele eraklientidele ning äriklientidele.

Veebileht pakub kindlustusalast üldist teavet ning võimaldab kasutada Teenuseid eraisikuna või ettevõtte esindajatena, olenemata kellaajast ja asukohast.

Veebilehe kindlustuskalkulaatorid võimaldavad võrrelda ainult kindlustusandjate pakutavaid kindlustuslepingu tingimusi, lähtudes pakutud kindlustusmakse suurusest ja toodete tingimustest. Kindlustusandjate pakutavate teenuste muid aspekte (kindlustusandja finants- ja kindlustustegevuse tulemuslikkuse eesmärgid ning selle usaldusväärsus või riskantsus, teenuste kättesaadavus, teenuse kvaliteet, kahjukäsitluspõhimõtted ja - praktika jms) ei arvestata.

Veebilehel paiknevad kindlustuskalkulaatorid on mõeldud üksnes isiklikuks kasutuseks või kasutamiseks ettevõtte poolt, kes otsib tooteid üksnes otseselt vastava ettevõtte tarbeks. Volitamata masskasutus või kaubanduslik kasutus võib aeglustada kiirust, millega pakutakse kindlustusmaakleri teenust meie klientidele. Kui tuvastame masskasutuse või kaubandusliku kasutuse enne, kui oleme esitanud kalkuleerimise tulemused, võime otsingu katkestada. Igal juhul säilitame me õiguse võtta kasutusele meetmed nende vastu, kes kasutavad Veebilehel olevaid kindlustuskalkulaatoreid volitamata viisil, ennetamaks meie teenuse katkemist ehtsate klientide jaoks ning taastamaks võimalikud kaotused.

Selleks, et saada Veebilehel pakutavate kindlustuskalkulaatorite vahendusel tulemusi, on võimalik, et pead esitama teatud informatsiooni, nagu näiteks valides teatud otsinguparameetrid või vastates küsimustele. Sinu esitatud informatsioon mõjutab seda, millised tooted või teenused on Sulle saadaval. Sa pead saama nõusoleku igalt isikult/ettevõttelt, kelle andmed esitad meile kindlustuspakkumuse päringu tegemisel enne, kui esitad meile sellise informatsiooni. See kehtib mistahes informatsioonile, mida Sa esitad. Kui Sa esitad mõne teise isiku andmed, kinnitad Sa meile, et Sul on selle isiku nõusolek selle tegemiseks ning ta mõistab, kuidas tema informatsiooni kasutatakse. Sa vastutad ainuisikuliselt selle eest, et vastad kõikidele küsimustele ausalt ning kogu informatsioon, mille Veebilehel sisestad, on tõene, täpne ja täielik.

Teenuste kasutamisel kohalduvad lisaks käesolevatele tingimustele ka tellitava kindlustustoote tingimused. Konkreetse kindlustustoote tingimustele on viidatud iga konkreetse kindlustustoote tellimise lehel ja Veebilehe kasutaja nõustub tellimisel selliste tingimustega. Kui sa ostad Veebilehe kaudu kindlustuspoliisi, pead hoolikalt lugema valitud kindlustusandja tingimusi, sh privaatsuspoliitikat, kuna see erineb Kindlustusmaakleri omast.

Sinu ainuisikuline vastutus on tagada, et mistahes toode või teenus, mille sa valid, vastab sinu vajadusele. Sa pead ise järgima omaenda hoolsuskohustust.

Juurdepääsu piiramine lehele või teenustele

Kindlustusmaakleril on õigus piirata juurdepääsu Veebilehele ja/või osutatavale Teenusele ning teha muudatusi teenuste valikus ja ulatuses.

Kindlustusmaakler ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest Teenuste osutamisel või Veebilehe kasutamisel, mida põhjustavad Kindlustusmaakleri kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired telefoni või Interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös.

Sisu puudutav teave

Kuigi Kindlustusmaakler teeb endast kõik oleneva, et Veebilehel olev informatsioon oleks täpne ja ajakohane, ei garanteeri Kindulstusmaakler informatsiooni kõikehõlmavust, igakülgsust, õigsust ja ajakohasust ning me ei kanna aga mitte mingisugust vastutust vigade või puuduliku info osas. Veebilehel toodud informatsiooni õigsus võib hälbida tulenevalt sellest, et Kindlustusmaakler ei saa infot kokku pannes ette näha kõiki asjaolusid, mis võivad tähtsust omada konkreetses situatsioonis, mille kohta teavet otsitakse.

Mõned Veebilehe tekstid (peamiselt Uudised) võivad sisaldada kolmandate poolte nõuandeid ja kolmandate poolte sisu, mis on mõeldud üksnes informatiivsel, hariduslikul eesmärgil. Kindlustusmaakler ei vastuta mistahes nõuannete eest, mis on esitatud kolmandate poolte poolt.

Viited teistele lehtedele

Veebileht võib sisaldada viiteid kolmandate poolte veebilehtedele. Kindlustusmaakler pakub selliseid linke mugavuse põhimõttel ning ei kontrolli ega toeta neid lehti ja teenuseid ning ei vastuta vastavatel lehtedel asetseva informatsiooni täielikkuse, tõele vastavuse, usaldusväärsuse või kohasuse eest. Vastavate veebilehtede külastamine ja seal leiduva info või teenuse kasutamine toimub isiku enda vastutusel.

Tingimuste muutmine

Kindlustusmaakleril on igal ajal õigus ühepoolselt muuta Veebilehe sisu, osutatavaid teenuseid ja tingimusi, sellest teenuse kasutajaid ette teatamata. Veebilehe külastaja vastutab ise selle eest, et on tutvunud Veebilehe külastamise ajal kehtivate Veebilehe kasutustingimustega.

Kogu Kindlustusmaakleri Veebilehe keel on Eesti keel, sh kõigi Veebilehel esitatud dokumentide osas. Kui Kindlustusmaakler on mistahes Veebilehe eestikeelsele osale loonud tõlke, on see tõlge loodud üksnes kasutaja mugavuse eesmärgil. Kui eestikeelse versiooni ja tõlke vahel esineb vasturääkimisi, on prioriteet eestikeelsel versioonil.


Interneti kaudu pakutavate teenuste ja nendega seotud tingimustega seotud küsimuste puhul palun võtta ühendust Kindlustusmaakleri klienditeenindusega.

Viimati uuendatud 01.03.2020
Oma silm on kuningas!
© Aon Baltic, 2000-2024. Kõik õigused kaitstud. Privacy policy. Portal rules. Client zone rules. Aoni privaatsuspoliitika.