EE | EN

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

1. Mõisted


1.1 Maakler on kindlustusmaaklerina tegutsev ettevõte UADBB Aon Baltic Eesti filiaal (reg.kood 11915671), mis on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusvahendajate nimekirja (www.fi.ee). UADBB Aon Baltic Eesti filiaali juriidiline asukoht on Telliskivi tn 60 – N63, Tallinn, telefon: +372 6996 222, e-post: aoninfo@aon.ee, veebileht http://www.aon.com
1.2 Kliendiandmed on igasuguse info, mis on UADBB Aon Baltic Eesti filiaalile Kliendi kohta teada (nt. nimi, isikukood, kontaktandmed).
1.3 Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming (nt Kliendiandmete kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, päringute tegemine, kasutamine, edastamine).
1.4 Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on käesolev dokument, mis reguleerib Kliendiandmete töötlemist UADBB Aon Baltic Eesti filiaalis. 1.5 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik või nende esindaja, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt osutatavat kindlustusvahenduse teenust ja ka muid teenuseid. Kliendina käsitletakse ka UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt vahendatud kindlustuslepingus kindlustatuna nimetatud isikut või kui see tuleneb kindlustuslepingu iseloomust, siis ka soodustatud isikuna nimetatud isikut.
1.6 Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Klient.
1.7 Tehingusuhe on õigussuhe, mis tekib Kliendi ja UADBB Aon Baltic Eesti filiaali vahel, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud tahet kasutada mõnda UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt osutavat teenust.

2. Kliendiandmete töötlemine


2.1 Kui Klient astub Tehingusuhtesse UADBB Aon Baltic Eesti filiaaliga või avaldab soovi Tehingusuhtesse astuda, siis töötleb UADBB Aon Baltic Eesti filiaal tema Kliendiandmeid vastavalt Kliendiandmete Töötlemise põhimõtetele.

3. Kliendiandmete töötlemise seaduslikkus


3.1 Kliendiandmete töötlemine UADBB Aon Baltic Eesti filiaalis toimub isikuandmete kaitse seaduses, kindlustustegevuse seaduses ja muudes asjaomastes õigusaktides, järelevalveasutuste soovitustes ning Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes sätestatud viisil.
3.2 Lisaks eelnimetatule võib UADBB Aon Baltic Eesti filiaali ja Kliendi õigusi ning kohustusi Kliendiandmete töötlemisel reguleerida UADBB Aon Baltic Eesti filiaali ja Kliendi vahel sõlmitud leping.

4. Kliendiandmete kooseis


4.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal töötleb kõiki andmeid, mida ta on Kliendi kohta Tehingusuhte käigus teda saanud.
4.2 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal töötleb ennekõike, kuid mitte ainult, alljärgnevaid Kliendiandmeid.
4.2.1 Kliendi isiklikud andmed ( nt. nimi, isikukood, suhtluskeel, pangakonto number ja muud seosed Kolmandate isikutega;
4.2.2 Kliendi kontaktandmed (nt, aadress , telefoninumber, e-posti aadress),
4.2.3 Andmeid, mis on vajalikud kindlustushuvi hindamiseks või muude kindlustuslepingu sõlmimisele ja poliisi väljastamisele eelnevate toimingute tegemiseks (nt varasemate kahjujuhtumiste info);
4.2.4 Kliendi andmed finantskogemuse kohta, mis on vajalikud investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivuse hindamiseks Kliendile.
4.3 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal võib, Kliendi eraldi nõusolekul, töödelda ka Kliendi delikaatseid isikuandmeid, kui see on vajalik kindlustusvahenduse teenuse pakkumiseks Kliendile.
4.4 Delikaatsed isikuandmed on andmed terviseseisundi ja puude või pärilikkuse informatsiooni kohta.

5. Kliendiandmete töötlemise eesmärk


5.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal töötleb Kliendiandmeid selleks, et pakkuda Kliendile kindlustusmaakleri teenust, viia läbi kindlustusanalüüse ja riskihindamisi, konsulteerida Klienti kindlustusega seotud küsimustes sh kahju toimumisel, tegeleda kindlustuslepingu täitmise korraldamisega ning hinnata investeerimisriskiga elukindlustuslepingu sobivust Kliendile
5.2 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal töötleb Kliendiandmeid selleks, et pakkuda Kliendile hoolikalt välja valitud koostööpartnerite teenuseid, paremini mõista Kliendi ootusi Maakleri teenusele ning korraldada Kliendimänge ja kampaaniaid.

6. Kliendiandmete avalikustamine ja edastamine kolmandatele isikutele


6.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal avalikustab või edastab Kliendiandmeid:
6.1.1 isikutele, kes on seotud Kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega (nt kindlustusseltsid, teised kindlustusmaaklerid, side ja trükiteenuse osutajad, IT teenuse osutajad).
6.1.2 andmekogude pidajatele (nt. Rahvastikuregister või äriregistri pidajale, et kontrollida Kliendiandmete vastavust andmekogus olevate andmetega, tagada Kliendiandmete õigus või saada Kliendi kohta vajalikku lisainfot)
6.1.3 UADBB Aon Baltic Eesti filiaali konsultantidele, audiitoritele või muudele teenuse osutajatele, kui Kliendiandmed on neile vajalikud, et osutada UADBB Aon Baltic Eesti filiaale kvaliteetset teenust ning tingimusel, et sellised isikud täidavad UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt ettenähtud organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi nõudeid Kliendiandmete konfidentsiaalsena hoidmise ja kaitse kohta;
6.1.4 Teenuse osutajatele, kellele UADBB Aon Baltic Eesti filiaal on õigusaktidega sätestatud ulatuses ja korras edasi andnud kas osaliselt või tervikuna oma põhitegevuse või seda toetava tegevuse punktis 7.3. sätestatud tingimustel.
6.1.5 Volitatud töötlejatele, kelle andmetega saab tutvuda veebiaadressil https://docsee.aonbaltic.lt/
6.1.6 Nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale.
6.1.7 Aon plc teistele tütar- ja sidusettevõtjatele, seal hulgas selleks, et nad saaks osutada konsultatsiooniteenuseid ja muid teenuseid kolmandatele isikutele, mille eest nad võivad muuhulgas teenida ka tulu.
6.2 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal avalikustab Kliendiandmeid Kolmandatele isikutele ainult ulatuses, millises see on vajalik Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete punktis 5 toodud eesmärkide saavutamiseks
6.3 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal võib edastada Kliendi käsundi täitmiseks Kliendiandmeid välisriiki: Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguga ühinenud riiki, samuti kolmandasse riiki, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Eelpool nimetamata riikidesse võib Kliendiandmeid edastada Andmekaitse Inspektsiooni loal. Välisriigis asuvad Kolmandad isikud võivad Kliendiandmeid töödelda vastavalt oma asukohariigi õigusele.

7. Kliendiandmete töötlemise turvalisus


7.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal kaitseb Kliendiandmeid asjakohaste turvalisus-ja konfidentsiaalsusreeglitega ning on kasutusele võtnud vajaliku organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised meetmed Kliendiandmete kaitseks.
7.2 Vastavalt kindlustustegevuse seadusele on UADBB Aon Baltic Eesti filiaali töötajad kohustatud hoidma Kliendi delikaatseid isikuandmeid, samuti äri ja ametisaladusi konfidentsiaalsetena tähtajatult.
7.3 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal nõuab isikutelt , kellele Kliendiandmete Töötlemise põhimõtete alusel Kliendiandmeid edastatakse, UADBB Aon Baltic Eesti filiaali turvalisus ja konfidentsiaalsusnõuete täitmist.
7.4 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal lubab ligipääsu Kliendiandmetele ainult vastava väljaõppe saanud töötajatele. Töötajal on õigus töödelda Kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on talle vajalik, et täita UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt määratud tööülesandeid.

8. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses ning Kliendi harjumuste ja rahulolu uurimiseks


8.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaalil on õigus edastada koostööpartnerite pakkumusi. Koostööpartner ei saa oma kasutusse Kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri poolt pakutava kauba või teenuse suhtes.
8.2 Kliendil on õigus igal ajal teatada UADBB Aon Baltic Eesti filiaalile oma soovist mitte saada personaalseid pakkumisi ja reklaami. Info, kuidas edasisest üldkasutava andmesidevõrgu abil edastatud personaalsetest pakkumistest ja reklaamist keelduda, on olemas pakkumise või reklaami juures.
8.3 Personaalseks pakkumiseks ei loeta UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poolt pakutavate teenuste üldist infot ja tutvustavat infot, samuti infot, mis on seotud teenuse haldamise ja maaklerlepingu täitmisega (nt kindlustuslepingu tähtaja lõppemise info). Klient ei saa sellisest infost keelduda).

9. Kliendiandmete salvestamine


9.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaalil on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, e-post, veebileht) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi Kliendi kindlustushuvi või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks.

10. Kliendiandmete muutmine ja nende töötlemise lõpetamine


10.1 Klient on kohustatud viivitamatult informeerima UADBB Aon Baltic Eesti filiaali kõigist muudatustest, võrreldes lepingutes või muudes UADBB Aon Baltic Eesti filiaalile esitatud dokumentides fikseeritud Kliendiandmetega.
10.2 Kliendil on õigus tutvuda enda Kliendiandmetega UADBB Aon Baltic Eesti filiaali asukohas.
10.3 Kliendil on õigus isikuandmete kaitse seaduses või muus asjaomases õigusaktis sätestatud alustel nõuda oma Kliendiandmete töötlemise, avalikustamise ja/või nende neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud Kliendiandmete kustutamist. Vastav taotlus peab olema esitatud kirjalikult taasesitavas vormis. Juhul, kui klient võtab tagasi Kliendiandmete töötlemise nõusoleku või piirab seda, on UADBB Aon Baltic Eesti filiaalil õigus Kliendiga sõlmitud maaklerileping erakorraliselt ilma ette teatamata üles öelda.
10.4 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal töötleb Kliendiandmeid niikaua, kui see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.

11. Kliendi õiguste kaitse


11.1 Kui Klient leiab, et UADBB Aon Baltic Eesti filiaal on kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamiseks nõudega UADBB Aon Baltic Eesti filiaali poole.
11.2 Kliendil on tema õiguste rikkumise korral igal ajal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või pädeva kohtu poole.
11.3 Kui tuvastaks, et Kliendiandmete töötlemisel on rikutud Kliendi õigusi, on Kliendil õigus nõuda temale rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

12. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine


12.1 UADBB Aon Baltic Eesti filiaalil on õigus Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, arvestades õigusaktides sätestatut.
12.2 UADBB Aon Baltic Eesti filiaal teatab Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtete muudatustest Kliendile UADBB Aon Baltic Eesti filiaali esindustes, ettevõtte interneti kodulehel või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu) vähemalt 1 (üks) kuu enne muudatuse jõustumist ette.
Oma silm on kuningas!
© Aon Baltic, 2000-2024. Kõik õigused kaitstud. Privacy policy. Portal rules. Client zone rules. Aoni privaatsuspoliitika.