EE | RU

Sõiduk

Sõiduk

Sõidukikindlustus aitab teil toime tulla ootamatute kulutustega, kui põhjustate liiklusõnnetuse või teie auto ärandatakse.

Sõidukindlustus - KASKO

Kaskokindlustus hüvitab sõiduki remondikulud, kui sõidukijuht põhjustab liiklusõnnetuse, kui sõiduk saab kannatada vandalismi tagajärjel või kui sõidukile on kahju tekitanud tundmatuks jäänud sõiduk, samuti röövi või varguse puhul.

Kaskokindlustus on muutunud igapäevaseks ja vajalikuks, sest liiklusõnnetuste ja varguste arv kasvab ning nendega kaasnevad kulutused on tihtipeale suured. Seetõttu on soovitav sõlmida sõidukile kaskokindlustus – vaid paari- või mõnesaja euro eest saate osta meelerahu.

Kindlustatud riskid. Kaskokindlustus annab kindlustuskaitse järgmiste riskide puhul:
- liiklusõnnetus;
- autos viibinute õnnetusjuhtum;
- klaaside kahjustumine või purunemine;
- kolmanda isiku poolt tekitatud kahju (vargus, röövimine, vandalism);
- sõiduki osade purunemine, kahjustumine, sisemised rikked;
- plahvatus, tulekahju;
- torm, rahe, äike, üleujutus, varing;
- sõidukile kukkunud objektid;
- kokkupõrge looma või linnuga.

! Siin on loetletud kõik kindlustatavad riskid, kuid oluline on meeles pidada, et mitte iga kindlustusandja ei paku kõigi nimetatud riskide vastu kindlustuskaitset!

Omavastutus on kindlaksmääratud osa kahjujuhtumi maksumusest, mis on poliisil väljendatud teatud kindla rahasumma või protsendina ning see kulu tuleb sõiduki omanikul kahjujuhtumi toimumisel ise kanda. Mõnel juhul võib kindlustusandja kindlustuslepingu eritingimustes sätestada, et omavastutuse suurus võib vastavalt kindlustusjuhtumite arvule muutuda või omavastutus hoopiski puudub. Omavastutuse suurus mõjutab kindlustusmakset.

Kindlustussumma on sõiduki turuväärtus koos sõiduki varustusega. Turuväärtus on rahasumma, mille eest on sõidukit täna võimalik müüa ning see on maksimumsumma, mida kindlustusandja juhtumijärgselt saab hüvitada. ! Kindlustussumma tuleb määrata õigesti ja adekvaatselt, et ei tekiks üle- või alakindlustus! Eesti kindlustusandjad sõidu- ja pakiautode puhul enamasti alakindlustuse põhimõtet ei rakenda ning hüvitise aluseks võetakse kahjujuhtumi päeval kehtinud turuväärtus. Juhul, kui tegu on uue sõidukiga, mille esmasest registreerimisest ARK-s ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, on hüvitatavaks kindlustussummaks sõiduki ostuhind. Siinjuures tuleb tähele panna läbisõidupiirangut, mida mitmed kindlustusandjad rakendavad.

Kohustuslik liikluskindlustus

Iga sõiduki suhtes, mis osaleb teeliikluses, peab olema sõlmitud liikluskindlustus. See nõue kaitseb süülise liiklusõnnetuse korral sõiduki omanikku või juhti kahju kannatanu ja kolmandate osapoolte kahjunõuete eest. Liikluskindlustus on sõiduki valdaja tsiviilvastutuse kindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus.

Liikluskindlustus katab järgmised liiklusõnnetusega seotud kahjujuhtumid:
- kannatanu isikukahju;
- kannatanu sõidukile põhjustatud kahju;
- kahju, mis on tekitatud ehitistele, rajatistele;
- jalakäijatele, jalgratturitele põhjustatud kahju, seejuures juhul kui sõidukijuht ei ole õnnetuses süüdi või kui õnnetuse põhjustanud sõidukit ei ole tuvastatud;
- kahju põhjustanud juhi ravikulu;
- kahju põhjustanud juhi kaasreisijate ravikulud.

Kui õnnetuse põhjustanud sõidukile ei ole sõlmitud liikluskindlustust, hüvitab kahjud Garantiifond. Garantiifondil on omakorda õigus kindlustamata sõiduki omanikult sisse nõuda kahjuhüvitis, juhtumi käsitluskulud ning kuuekordne kindlustusmakse.

! Sõiduki ostmisel tuleb alati sõlmida liikluskindlustus või võtta üle eelmise omaniku poolt sõlmitud liikluskindlustus!

Liikluskahju hüvitamise piirmäär on maksimaalne rahasumma, mille ulatuses on võimalik kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahju hüvitada. Eestis toimunud liikluskahju hüvitamise piirmäärad on varakahju korral 1 miljon eurot ja isikukahju korral 5 miljonit eurot, mittevaralise kahju (ülitugeva valu talumine, puude tekkimine) korral 640 eurot. Kindlustusandja hüvitab kahjud nimetatud kindlustussummade piires, sõltumata kannatanute arvust. Kui kahjujuhtumis on kannatanuid rohkem ning nende poolt esitatud kahjunõuded summeerituna ületavad seaduses ettenähtud piirmäära, siis hüvitatakse igale kannatanule kahju proportsionaalselt vastavalt tema kahju suurusele. Piirmäära ületavat osa ei hüvitata, piirmäära ületava summa väljanõudmiseks on võimalik pöörduda edasi kohtusse.

Kindlustusterritoorium on piirkond, kus liikluskindlustuse kate on jõus. Eestis sõlmitud liikluskindlustus kehtib kõigis Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Ungari, Ühendkuningriik) ja Šveitsis. Kui lähete oma sõidukiga riiki, mida selles nimekirjas ei ole, tuleb vormistada roheline kaart. Rohelise kaardi väljastab teie kehtiva liikluskindlustuse väljastaja ning see on tasuta. Rohelist kaarti ei ole seega vaja kaasa võtta, kui sõidate Euroopa Majanduspiirkonna riiki või Šveitsi, kuid kohustuslik on see järgmistes riikides: Albaania, Andorra, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Iisrael, Iraan, Makedoonia, Maroko, Moldaavia, Montenegro, Serbia, Tuneesia, Türgi, Ukraina, Valgevene, Venemaa.

Oma silm on kuningas!
© Aon Baltic, 2000-2019. Kõik õigused kaitstud. Privacy policy. Portal rules. Client zone rules. Global Aon Statement.